Kloubní mobilizační techniky ve fyzioterapii
Kloubní mobilizační techniky ve fyzioterapii

Kloubní mobilizační techniky ve fyzioterapii

Kloubní mobilizace je základní a vysoce účinná technika využívaná v oblasti fyzioterapie. Jedná se o manuální terapeutický přístup, který zahrnuje aplikaci kvalifikovaného pasivního pohybu na kloub s cílem obnovit jeho funkci, zmírnit bolest a zlepšit rozsah pohybu. Tato specializovaná technika vyžaduje odbornost vyškolených fyzioterapeutů, kteří mají hluboké znalosti z anatomie, biomechaniky a hodnocení pacienta. V této obsáhlé příručce se ponoříme do spletitosti technik mobilizace kloubů ve fyzioterapii, prozkoumáme její principy, různé metody, indikace, kontraindikace a zásadní roli, kterou hraje při zvyšování kvality života pacientů.

1. Úvod

Pochopení společné mobilizace

Kloubní mobilizace, známá také jako kloubní manipulace nebo manuální terapie, je specializovaným zásahem v oblasti fyzioterapie. Zahrnuje aplikaci kvalifikovaných pasivních pohybů na konkrétní kloub nebo klouby, s primárním cílem zlepšit funkci kloubu, snížit bolest a zlepšit pohyblivost. Tyto techniky obvykle provádějí fyzioterapeuti, chiropraktici nebo osteopatičtí lékaři, kteří absolvovali specializované školení v oblasti mobilizace kloubů.

Historický kontext

Historie společné mobilizace sahá až do starověkých civilizací. První texty z Indie, Řecka a Číny dokumentují použití manuálních technik k léčbě muskuloskeletálních onemocnění. Moderní rozvoj technik mobilizace kloubů lze však připsat práci průkopníků, jako byli James Cyriax a Geoffrey Maitland v polovině 20. století. Jejich příspěvky položily základ pro současné přístupy k mobilizaci kloubů ve fyzioterapii.

2. Principy společné mobilizace

Anatomie a fyziologie kloubů

Aby bylo možné porozumět principům kloubní mobilizace, musí člověk dokonale rozumět anatomii a fyziologii kloubu. Klouby jsou složité struktury, kde se dvě nebo více kostí setkávají a interagují. Přicházejí v různých typech, včetně synoviálních kloubů (např. koleno a rameno) a vazivových kloubů (např. stehy lebky). Každý typ kloubu má jedinečné vlastnosti, které ovlivňují výběr mobilizačních technik.

Kloubní mobilizace funguje na principech artrokinematiky, která zahrnuje studium pohybu kloubů ve smyslu rolování, klouzání a rotace. Pochopení těchto pohybů je klíčové pro výběr vhodných mobilizačních technik.

Účinky kloubní mobilizace

Mobilizace kloubů má několik příznivých účinků na muskuloskeletální systém. Mezi tyto účinky patří:

 • Snížení bolesti: Mobilizace může stimulovat uvolňování endorfinů, přirozených léků proti bolesti v těle a poskytuje úlevu pacientům s bolestivými stavy kloubů.

 • Zlepšený rozsah pohybu (ROM): Odstraněním omezení v pohyblivosti kloubů mohou mobilizační techniky významně zlepšit pacientovu ROM, což mu umožní snadněji provádět každodenní činnosti.

 • Zlepšená lubrikace kloubů: Mobilizace může pomoci distribuovat synoviální tekutinu v kloubu, zlepšit jeho lubrikaci a snížit tření.

 • Protahování tkání: Kontrolované protahování během mobilizace může zmírnit napětí svalů a zlepšit roztažitelnost tkání.

Klinické rozhodování

Výběr vhodných technik mobilizace kloubů je zásadním aspektem klinického rozhodování ve fyzioterapii. Vyžaduje důkladné posouzení stavu pacienta, včetně jeho anamnézy, úrovně bolesti, pohyblivosti kloubů a celkového fyzického zdraví. Fyzioterapeut musí také zvážit pacientovy cíle a preference.

Klinické rozhodování zahrnuje výběr stupně a typu mobilizace, stejně jako frekvence a trvání léčebných sezení. Fyzioterapeut musí neustále přehodnocovat pokroky pacienta a provádět nezbytné úpravy léčebného plánu.

3. Indikace pro kloubní mobilizaci

Mobilizace kloubů je všestranná technika, kterou lze použít k řešení různých muskuloskeletálních stavů a ​​dosažení specifických rehabilitačních cílů. Některé klíčové indikace pro mobilizaci kloubů zahrnují:

Muskuloskeletální stavy

 • Osteoartritida: Mobilizace může pomoci zvládat bolest a zlepšit funkci kloubů u jedinců s osteoartrózou, zejména u kloubů nesoucích váhu, jako jsou kolena a kyčle.

 • Adhezivní kapsulitida (zmrzlé rameno): Mobilizace může pomoci při obnovení pohyblivosti ramene a snížení bolesti u jedinců se zmrzlým ramenem.

 • Spinální stavy: Je účinný při léčbě stavů, jako jsou vyhřezlé ploténky, dysfunkce fasetových kloubů a spondylóza.

Ovládnutí bolesti

 • Akutní a chronická bolest: Techniky mobilizace kloubů lze integrovat do plánů zvládání bolesti u stavů, jako je bolest dolní části zad, bolest šíje a podvrtnutí kloubů.

 • Bolesti hlavy: V případech, kdy bolesti hlavy souvisí s dysfunkcí cervikálního kloubu, může mobilizace poskytnout úlevu.

Rehabilitační cíle

 • Pooperační rehabilitace: Mobilizace kloubů hraje klíčovou roli v pooperační péči, pomáhá pacientům znovu získat kloubní funkci a pohyblivost po operacích, jako jsou náhrady kolenního nebo kyčelního kloubu.

 • Sportovní zranění: Běžně se používá k urychlení rekonvalescence sportovců s poraněním kloubů, jako je vyvrtnutí kotníku nebo natržení rotátorové manžety.

 • Neurologické stavy: V některých případech neurologických poruch, jako je mrtvice, může mobilizace kloubů pomoci při prevenci kontraktur a udržení zdraví kloubů.

4. Kontraindikace a bezpečnostní opatření

Zatímco mobilizace kloubů nabízí četné výhody, existují situace, kdy je třeba k ní přistupovat opatrně nebo se jí úplně vyhnout. Fyzioterapeuti musí být pečliví při posuzování kontraindikací a při přijímání vhodných opatření k zajištění bezpečnosti pacienta.

Kdy se vyhnout kloubní mobilizaci

 • Zlomeniny: Mobilizace je kontraindikována v případě nestabilních zlomenin nebo luxací. Pokus o mobilizaci v takových případech může vést k dalšímu zranění.

 • Infekce: Aktivní infekce v kloubu nebo jeho okolí je kontraindikací kvůli riziku šíření infekce.

 • Malignita: V případech známých nebo suspektních malignit v kloubu nebo v jeho blízkosti je třeba se vyhnout mobilizaci, aby se zabránilo potenciálnímu šíření nádoru.

 • Hypermobilita: Pacienti s určitými syndromy hypermobility mohou být vystaveni riziku nestability kloubů a měli by být před mobilizací pečlivě vyšetřeni.

Bezpečnostní opatření

I v případech, kdy je indikována mobilizace kloubu, musí být přijata opatření

aby byla zajištěna bezpečnost a pohodlí pacienta. Mezi tato bezpečnostní opatření patří:

 • Souhlas pacienta: Před zahájením mobilizace kloubu je třeba získat od pacienta informovaný souhlas. To zahrnuje vysvětlení postupu, jeho potenciálních rizik a přínosů a získání souhlasu pacienta s pokračováním.

 • Správné umístění pacienta: Správné umístění je klíčové pro zajištění pohodlí a bezpečnosti pacienta během procedury. Fyzioterapeut musí poskytnout adekvátní podporu a stabilizaci, aby zabránil nežádoucím pohybům.

 • Komunikace: Efektivní komunikace s pacientem je nezbytná. Pacient by měl být povzbuzován, aby poskytl zpětnou vazbu o své úrovni pohodlí a jakýchkoliv pocitech, které zažívá během mobilizace.

 • Progresivní mobilizace: Techniky mobilizace kloubů se často aplikují progresivně, počínaje jemnými pohyby a postupným zvyšováním intenzity, jak se pacientova tolerance zlepšuje.

 • Monitorování: Neustálé sledování pacientovy odpovědi na mobilizaci je nezbytné. Pokud se objeví jakékoli známky nežádoucích reakcí nebo zvýšené bolesti, fyzioterapeut by měl okamžitě upravit nebo přerušit techniku.

5. Typy technik kloubní mobilizace

Techniky mobilizace kloubů jsou kategorizovány podle stupně mobilizace, povahy použitých pohybů a konkrétního postiženého kloubu. Pochopení těchto kategorií je pro fyzioterapeuty klíčové, aby vybrali nejvhodnější techniku ​​pro své pacienty.

Stupně mobilizace

Techniky mobilizace kloubů jsou obvykle klasifikovány do stupňů, od stupně I do stupně V. Každý stupeň odpovídá jiné úrovni síly a pohybu. Tyto stupně jsou následující:

 • Stupeň I: Zahrnuje rytmické oscilace s malou amplitudou na začátku rozsahu pohybu kloubu. Často se používá k modulaci bolesti.

 • Stupeň II: Zahrnuje oscilace s větší amplitudou ve středním rozsahu pohybu kloubu. Používá se k cílené úlevě od bolesti a zlepšení pohyblivosti kloubů.

 • Stupeň III: Zahrnuje oscilace s velkou amplitudou, které dovedou kloub na konec jeho dostupného rozsahu pohybu. Používá se k cílení kloubní pohyblivosti.

 • Stupeň IV: Zahrnuje trvalé protažení aplikované na kloubní pouzdro a vazy. Používá se k cílení pohyblivosti kloubů a může být spojen s určitým nepohodlím.

 • Stupeň V: Zahrnuje vysokorychlostní nápor na kloub s nízkou amplitudou. Často je spojena s kavitačním nebo „pukavým“ zvukem a používá se v případech kloubní dysfunkce nebo fixace.

Oscilační vs. trvalé techniky

Techniky mobilizace kloubů lze dále rozdělit na oscilační a trvalé techniky:

 • Oscilační techniky: Tyto techniky zahrnují rytmické, oscilační pohyby aplikované na kloub. Stupně I až III jsou často považovány za oscilační techniky a používají se k modulaci bolesti a zlepšení pohyblivosti kloubů.

 • Trvalé techniky: Trvalé techniky zahrnují aplikaci stálého natahování nebo tlaku na kloub po určitou dobu. Stupně IV a V spadají do této kategorie a používají se k cílení pohyblivosti kloubů a protahování pouzdra.

Pohyby s příslušenstvím

Pomocné pohyby jsou sekundární pohyby, ke kterým dochází v kloubu, když probíhá primární pohyb kloubu. Obsahují:

 • Odvalování: Pohyb, kdy se jeden kloubní povrch odvaluje po druhém, podobně jako pohyb pneumatiky odvalující se po silnici.

 • Klouzání (nebo klouzání): Pohyb, kdy jeden kloubní povrch klouže nebo klouže po druhém, obvykle v lineárním směru.

 • Spin: Rotační pohyb, kdy se jeden kloubový povrch otáčí na druhém, jako když se kolo točí na nápravě.

Fyzioterapeuti musí těmto pomocným pohybům dobře rozumět, aby mohli přesně posoudit dysfunkci kloubů a vybrat vhodné mobilizační techniky.

6. Klinická aplikace

Zkouška a hodnocení

Aplikace technik mobilizace kloubů začíná komplexním vyšetřením a posouzením pacienta. Toto hodnocení zahrnuje:

 • Anamnéza pacienta: Shromažďování informací o pacientově anamnéze, včetně jakýchkoli předchozích zranění, operací nebo zdravotních stavů, které mohou ovlivnit mobilizaci kloubů.

 • Fyzikální vyšetření: Provedení fyzikálního vyšetření k posouzení pohyblivosti kloubu, stability a přítomnosti jakýchkoli strukturálních abnormalit.

 • Palpace: Pomocí praktických technik prohmatejte omezení kloubů, svalové napětí a oblasti citlivosti.

 • Speciální testy: Provádění specifických testů k diagnostice povahy a rozsahu kloubní dysfunkce nebo patologie.

Plánování léčby

Jakmile je hodnocení dokončeno, fyzioterapeut vypracuje personalizovaný léčebný plán, který nastiňuje cíle kloubní mobilizace, specifické techniky, které mají být použity, a frekvenci a trvání léčebných sezení. Léčebný plán je přizpůsoben individuálním potřebám pacienta a může být upravován podle postupu pacienta.

Vzdělávání pacientů

Edukace pacienta je důležitou součástí kloubní mobilizační terapie. Fyzioterapeuti musí pacientům vysvětlit proces léčby, včetně toho, co lze očekávat během a po sezeních na mobilizaci kloubů. Pacienti by také měli být poučeni o domácích cvičeních a technikách sebeobsluhy, aby doplnili léčbu na klinikách.

7. Specifické techniky společné mobilizace

Techniky mobilizace kloubů lze aplikovat na různé klouby v těle, z nichž každý vyžaduje specifické přístupy a úvahy. Pojďme prozkoumat některé specifické techniky mobilizace kloubů běžně používané ve fyzioterapii:

Mobilizace páteře

Spinální mobilizace se zaměřuje na vertebrální klouby páteře a často se používá k řešení stavů, jako jsou bolesti zad, bolesti krku a dysfunkce páteřních kloubů. Techniky mohou zahrnovat:

 • Cervikální mobilizace: Zacílení na krční páteř (krk) pro zlepšení rozsahu pohybu a zmírnění bolesti krku.

 • Hrudní mobilizace: Řešení hrudní páteře (střední část zad) pro zlepšení držení těla a pohyblivosti.

 • Lumbální mobilizace: Zacílení na bederní páteř (spodní část zad) pro zmírnění bolesti dolní části zad a zlepšení flexibility.

Mobilizace periferního kloubu

Mezi periferní klouby patří klouby končetin, jako jsou ramena, lokty, zápěstí, kyčle, kolena a kotníky. Specifické techniky mohou zahrnovat:

 • Mobilizace ramen: Řešení stavů, jako je zranění zmrzlého ramene nebo rotátorové manžety.

 • Mobilizace kolena: Prospěšná při osteoartróze kolene a pooperační rehabilitaci.

 • Mobilizace kotníku: Užitečné pro řešení podvrtnutí kotníku a zlepšení mobility.

Mobilizace měkkých tkání

Mobilizace měkkých tkání je často integrována s technikami mobilizace kloubů k řešení svalových a fasciálních omezení. Zahrnuje manipulaci se svaly, šlachami a vazy ke zlepšení roztažitelnosti tkáně a snížení napětí. Mezi běžné techniky mobilizace měkkých tkání patří:

 • Myofasciální uvolnění: Cílení na fasciální omezení ke zmírnění bolesti a zlepšení svalové funkce.

 • Terapie spouštěcích bodů: Identifikace a léčba spouštěcích bodů ve svalech ke snížení bolesti a zlepšení rozsahu pohybu.

 • Cross-Fiber Friction: Používá se k rozbití jizevnaté tkáně a podpoře hojení poraněných měkkých tkání.

Tyto specifické techniky se aplikují na základě diagnózy pacienta, nálezů hodnocení a cílů léčby.

8. Výzkum a důkazy

Fyzioterapie, včetně technik mobilizace kloubů, se neustále vyvíjí prostřednictvím výzkumu a praxe založené na důkazech. Pro fyzioterapeuty je nezbytné, aby měli přehled o nejnovějších výzkumech, aby mohli svým pacientům poskytovat tu nejlepší péči.

Účinnost a účinnost

Četné studie zkoumaly účinnost technik mobilizace kloubů v různých klinických podmínkách. Výzkum ukázal, že tyto techniky mohou vést k:

 • Významné snížení bolesti u pacientů s muskuloskeletálními onemocněními.

 • Zlepšený kloubní rozsah pohybu u jedinců s kloubními omezeními.

 • Zlepšené funkční výsledky v pooperační rehabilitaci.

 • Pozitivní vliv na kvalitu života a spokojenost pacientů.

Contents